Ward van Miltenburg is de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein. In dit interview maken we kennis met hem en benadrukt hij het belang van de adviesraad.

Vanaf 2018 geeft de Adviesraad Sociaal Domein adviezen aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Renkum. Niet alleen de samenstelling van de adviesraad is nieuw, er is ook een nieuwe aanpak. Ward van Miltenburg is de nieuwe voorzitter, in dit interview maken we kennis met hem en benadrukt hij het belang van de adviesraad voor alle inwoners van gemeente Renkum.

 

Wie is Ward van Miltenburg in het kort?

“Ik ben 57 jaar en woon inmiddels 10 jaar in Renkum. Getrouwd met Thérèse en we hebben twee zoons, Wouter (16) en Maurits (13). Professioneel ben ik directeur Financiën en Inkoop van de gemeente Den Haag. Eerder heb ik soortgelijke functies vervuld. Zo ben ik directeur geweest bij de gemeente Dordrecht en de provincie Overijssel, heb organisatie-en advieswerk gedaan en vóór ik in Den Haag ging werken was ik directeur bedrijfsvoering van de gemeente Venlo. Een breed palet aan ervaringen in het publieke domein, maar er ontbrak wat aan voor mijn gevoel. En dat is een (bestuurlijke) functie waarmee ik mijn affiniteit met mijn woonplaats duidelijk wil maken.”

 

Waarom bent u voorzitter van de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein geworden?

“Ik vind het belangrijk dat iedereen in de gemeente Renkum op een gelijkwaardige manier en zo goed mogelijk deel kan uitmaken van de samenleving. Samen moeten we erover nadenken hoe dat het beste lukt. De Adviesraad Sociaal Domein doet dit door op eigen wijze en (dus) zijn manier, bij te dragen aan de ideeën- en beleidsvorming binnen het sociaal domein.

Wat ik daarbij interessant vind is dat we dit niet doen via de geëigende paden die de beleidsvorming kent, maar dat we dit doen door geluiden, opvattingen en beelden rechtstreeks uit de lokale samenleving op te pakken. We doen dit op verschillende wijze, aselect en at random: het is voor ons geen wiskunde, maar we willen ventileren wat er leeft. We willen zo het inwonersperspectief een belangrijke rol geven in de totstandkoming van al die maatregelen die op het gebied van het sociaal domein door de gemeente worden voorbereid en uitgevoerd.”

 

Wat doet u als voorzitter?

“Naast de bekende rol van voorzitter, voel ik me vooral verantwoordelijk voor dit proces. Het is ook nieuw voor ons. De Adviesraad Sociaal Domein is pas per 1 september 2018 in werking getreden. We hebben de eerste maanden goed gebruikt om na te denken over onze meerwaarde en hebben een visie ontwikkeld die uitgaat van de belevingswereld van de inwoner van Renkum. Vanuit het perspectief van inwoners kijken we naar het Sociaal Domein en willen we bijdragen aan de beleidsvorming van de gemeente. We zijn ook niet het verlengde van die gemeente, hebben geen politieke kleur, zijn niet de professionele beleidsmedewerkers. Nee, we dragen bij door signalen en informatie aan te dragen. We zijn als het ware de ‘thermometer’ van de samenleving.”

 

Voorheen waren er twee adviesraden: de Adviesraad Participatie en de Wmo-adviesraad. Waarom is deze nieuwe Adviesraad Sociaal Domein er? Wat is het verschil met de eerdere adviesraden?

“In 2015 kregen de gemeenten er belangrijke taken bij op het gebied van jeugd, welzijn en werk. Dit vanuit de idee dat gemeenten beter in staat moeten zijn om tot een meer samenhangende benadering te komen van de problemen waar mensen hulp of ondersteuning bij nodig hebben. Vanaf dat moment is men gaan spreken over het Sociaal Domein in plaats van de verschillende sectoren die wettelijk voorzien waren. Net als voor veel gemeenten, is dit ook voor de gemeente Renkum een belangrijk moment geweest om anders naar problemen te kijken. Niet langer het oplossen van een deelprobleem stond centraal, maar het gaat erom geïntegreerd te kijken naar wat inwoners echt nodig hebben om op eigen kracht weer verder te kunnen. In zo’n benadering is het logisch dat je dan ook je adviesfuncties meer samenhangend bekijkt.”

 

Over welke onderwerpen geeft de adviesraad advies?

“Er zijn momenten in iemands leven waarbij ondersteuning nodig is. Dat kan zijn op het op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en inkomen, sport, onderwijs en vervoer. Wanneer iemand vraagt om ondersteuning en/of ondersteuning krijgt, worden daarmee ervaringen opgedaan. Die kunnen positief of negatief zijn. Als iemand ergens tegenaan loopt waarvan gedacht wordt ‘dat kan toch beter of anders?’, dan hoort de Adviesraad Sociaal Domein graag deze ervaringen. Maar ook van mensen die niet direct betrokken zijn bij een hulpvraag horen wij graag hun mening over zaken waardoor het beter gaat lopen in het sociaal domein. Wat we heel erg belangrijk vinden is dat het geluiden uit de samenleving zijn die ook concreet zijn: wat helpt echt!”

 

Wat hebben inwoners aan de adviesraad? Wat merken zij ervan?

“Op basis van alle ervaringen samen over een bepaald onderwerp, maken wij een advies voor verandering of verbetering. Dat advies bespreken wij met het college van burgemeester en wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente Renkum. Het advies weegt mee om de dienstverlening aan te passen en te verbeteren. Dat merkt uiteindelijk iedereen die hiermee te maken krijgt.”

 

Wie zitten er in de adviesraad?

“De leden van de adviesraad zijn inwoners uit gemeente Renkum met relevante kennis, ervaring en netwerken in het sociaal domein. Elk lid van de Adviesraad Sociaal Domein wordt benoemd door het college. Op de website kunt u zien wie er allemaal lid zijn en wat hun achtergrond en motivatie is.”

 

Hoe kan er contact worden gezocht met de Adviesraad Sociaal Domein?

“De leden van de adviesraad zijn vaak op verschillende ontmoetingsplekken in de dorpen van de gemeente Renkum, zoals de Poort van Doorwerth of het Huis van Renkum. Op deze plekken en bij inspreekmomenten op vergaderingen van de adviesraad spreken zij graag inwoners.

Ook kan iemand zelf rechtstreeks contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein via de e-mail: adviesraadsociaaldomein@renkum.nl of door te bellen naar het telefoonnummer: 026 33 48 111.”

 

Wat wilt u over vijf jaar bereikt hebben?

“Het zou mooi zijn als de adviesraad dan een platform is waar allerlei verschillende groepen inwoners hun stem laten horen en weten dat er met die stem ook iets gebeurt. Dat het een, al dan niet virtuele, ontmoetingsplaats is waar het inwonersperspectief een geluid of gezicht krijgt. Geen expertclub die achteraf adviseert, maar een club mensen die weet wat er in de gemeente leeft en waar mensen tegenop lopen. Daar is het immers om te doen in het sociaal domein.”

Ook iets mede te delen via Sterk Renkum?

Plaats een blog of vlog